JH JH CB CB RR RR NF NF SK SK
2018 Challenge Cup (S) W B W B W B W B W B Plyd Won Drwn Lost Pts
1 James Holland

1 1
½ 1


4 3 1 0
2 Chris Briscoe 0 0


1


1 4 2 0 2 2
3 Ranesh Ratnesan ½
01

3 1 1 1
4 Nick Faulks
0

0


1 ½ 4 1 1 2
5 Steve Kearney

0


½ 0

3 0 1 2 ½

SB SB AH AH PB PB AP AP
2018 Challenge Cup (W) W B W B W B W B Plyd Won Drwn Lost Pts
1 Stephen Berry
1

1 1 0 0 1
2 Anthony Hughes0 0 0 0 0
3 Paul Barasi 0


1 0 0 1 0
4 Adithya Pramod Paleri0 0 0 0 0